Chat with us, powered by LiveChat
Address: 8000 NW 7th Street, Suite 202 Miami, FL 33126

Compare Here

Find out about everything we have for you!Acosta Insurance Group (“Acosta”) is a full-service insurance agency committed to assisting individuals and businesses in pursuing their risk management goals. Acosta does not exclude people or treat them unfairly because of sex, age, race, color, national origin, or disability. Free services are available to help you communicate with us and with your health plan. Such as, letters in other languages, or in other formats such as large print. Or, you can ask for an interpreter. To ask for help, please call our toll-free number: 1-800-588-8118.


If you think you weren’t treated fairly because of your sex, age, race, color, national origin, or disability, you can send a complaint to:


Acosta Civil Rights Coordinator
8000 N.W. 7th Street Suite 202
Miami, FL 33126
Email: Acosta_Civil_Rights@acostainsurance.com


If you need help with your complaint, please call our toll-free number 800-588-8118 . You must send the complaint within 60 days of when you found out about the issue.


You can also file a complaint with the U.S. Dept. of Health and Human services.


Online https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Phone: Toll-free 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Mail: U.S. Dept. of Health and Human Services. 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201


Language Assistance Services & Alternate Formats


English
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-392-8886.Español (Spanish)
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-392-8886.繁體中文 (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-392-8886。Deutsch (German)
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1- 888-392-8886.Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888-392-8886.العربية (Arabic)
تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، خدمات المساعدة اللغوية، مجاناً، تتوفر لك. استدعاء 1-888-392-8886.Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian)
OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1- 888-392-8886.日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-392-8886 まで、お電話にてご連絡ください。Français (French)
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-888-392-8886.한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-888-392-8886 번으로 전화해 주십시오.Deitsch (Pennsylvania Dutch)
Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-888-392-8886.Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-392-8886.Tagalog (Tagalog – Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-392-8886.Nederlands (Dutch)
AANDACHT: Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten. Bel 1-888-392-8886.Kreyòl Ayisyen (French Creole)
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-888-392-8886.Português (Portuguese)
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-888-392-8886.Italiano (Italian)
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-888-392-8886.Polski (Polish)
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-888-392-8886.ગુજરાતી (Gujarati)
સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-888-392-8886.ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-888-392-8886.हिंदी (Hindi)
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-888-392-8886 पर कॉल करें।Türkçe (Turkish)
DİKKAT: Eğer Türkçe konuşuyor iseniz, dil yardımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. 1-888-392-8886 irtibat numaralarını arayın.ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-888-392-8886 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।नेपाली (Nepali)
ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-888-392-8886।አማርኛ (Amharic)
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-888-392-8886.Oroomiffa (Oromo) Cushite
XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-888-392-8886.Ikirundi (Bantu – Kirundi)
ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona 1-888-392-8886.Burmese

(Burmese)ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-888-392-8886.Română (Romanian)
ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la 1-888-392-8886.Українська (Ukrainian)
УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-888-392-8886.ខ្មែរ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-888-392-8886.বাংলা (Bengali)
লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন ১-1-888-392-8886 ।اُردُو (Urdu)
خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 1-888-392-8886.Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-392-8886.èdè Yorùbá (Yoruba)
AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-888-392-8886.Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa)
Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-888-392-8886.Igbo asusu (Ibo)
Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-888-392-8886.


¡Contact Us!

Choose the best medical plan for you
Get extraordinary coverage, quality service and the best medical care, anytime, anywhere.
Address: 8000 NW 7th Street, Suite 202 Miami, FL 33126
E-Mail: info@enterate.com
Phone 1: (305) 265.8141
Phone 2: (866) 937.2315
Phone 3: (866) 496.1935
Phone 4: (305) 876.6018
Phone 5: (866) 984.7208
* Required data.

Please wait...

Mensaje enviado correctamente, gracias por escribirnos

By providing your email and phone number, you agree to allow Entérate to send you advertising and promotional information by email and SMS. You also allow Entérate to call you.


Thanks for trusting us

We are part of the Elite Plus Marketplace Circle of Champions 2022
2500+ policyholders obtained qualified health coverage thanks to our agents!


Attention: This website is operated by Acosta Insurance Group and is not the Health Insurance Marketplace ® website. In offering this website, Acosta Insurance Group is required to comply with all applicable Federal law, including the standards established under 45 CFR 155.220(c) and (d) and standards established under 45 CFR 155.260 to protect the privacy and security of personally identifiable information. This website may not support enrollment in all Qualified Health Plans (QHPs) being offered in your state through the Health Insurance Marketplace® website. For enrollment support in all available QHP options in your state, go to the Health Insurance Marketplace® website at HealthCare.gov.

You want to enroll members of your household in dental coverage. [The plans offered here do not offer pediatric dental coverage and you want to choose a QHP offered by a different issuer that covers pediatric dental services or a separate dental plan with pediatric coverage.]

Terms of use - Privacy policy | Language Assistance / Nondiscrimination Notice